Zarządzanie ryzykiem – projekty współfinansowane z UE

O szkoleniu

Wiedza

 • poznanie założeń metodologicznych procesu zarządzania ryzykiem w projektach

Umiejętności

 • dokumentowanie analizy ryzyka

Adresaci

 • pracownicy sektora finansów publicznych zajmujący się wdrażaniem funduszy UE na poziomie beneficjenta oraz instytucji funkcjonujących w systemie wdrażana środków UE

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Informacje organizacyjne
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem projektowym: wymagania metodologiczne dotyczące zarządzania ryzykiem w projektach w obecnym okresie programowania funduszy UE 2014-2020 – wytyczne KE – PCM, model COSO
 • Omówienie założeń metodologii zarządzania ryzykiem w projektach wg najpopularniejszych metodologii zarządzania projektami np. Prince2, Agile, OpenPM
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach współfinansowanych z funduszy UE a obowiązki sektora publicznego związane z zarządzeniem ryzykiem – podobieństwa i różnice omówione na podstawie wybranych elementów standardów kontroli zarządczej

2. Zarządzanie ryzykiem – od teorii do praktyki

 • Omówienie i wyjaśnienie definicji dotyczących zarządzania ryzykiem, w tym: ryzyko; czynniki ryzyka, ryzyko rezydualne, apetyt na ryzyko, mapa ryzyka itd.
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem – w jakim celu dokumentujemy proces zarządzania ryzykiem?
 • Czy wprowadzenie procedury zarządzania ryzykiem w projekcie jest kosztownym i pracochłonnym działaniem? – przykłady skutecznych, bez kosztowych wdrożeń
 • Omówienie zakresu procedury zarządzania ryzykiem – prezentacja przykładowych metod dokumentowania analizy ryzyka
 • Omówienie najpopularniejszych technik pozwalających na przeprowadzenie analizy ryzyka np. analiza SWOT, technika delficka, samoocena środowiska zarządzania itp.
 • Jak krok po kroku wprowadzić procedurę zarządzania ryzykiem w projekcie?
 • identyfikacja i określenie celów projektu np. za pomocą metodologii SMART
 • identyfikacja zadań służących realizacji celów
 • określenie zdarzeń mających wpływ na osiągniecie wyznaczonych celów – identyfikacja ryzyka
 • analiza ryzyka zdarzeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków ewentualnych następstw
 • określenie odpowiedniej reakcji na istotne zagrożenia
 • podejmowanie działań zaradczych – wprowadzanie dodatkowych mechanizmów kontrolnych
 • informowanie o wynikach zarządzania ryzykiem
 • monitorowanie wyników zarządzania ryzykiem
 • Warsztaty – przeprowadzenie na wybranych przykładach identyfikacji i analizy ryzyka oraz przygotowanie podsumowania
 • Warsztaty – określenie czynników ryzyka, na podstawie których instytucja pośrednicząca określa projekt jako ryzykowny
 • Warsztaty – jakie sygnały wskazują, iż projekt należy ocenić jako potencjalnie zagrożony – lista tzw. „czerwonych flag”
 • Przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – jakich błędów i metod dokumentowania analizy ryzyka należy się wystrzegać?

3. Podsumowanie

 • przedstawienie najistotniejszych źródeł informacji, materiałów, podręczników, publikacji związanych z analizą ryzyka w projekcie
 • analiza ryzyka a najnowsze trendy w zarządzaniu z ostatnich lat

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter