Zarządzanie dokumentacją, archiwizacja

O szkoleniu

Wiedza

 • wiedza z zakresu archiwizacji dokumentacji, prowadzenia archiwum zakładowego/składnicy akt

Umiejętności

 • archiwizowanie dokumentów

Adresaci

 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej
 • pracownicy sektora prywatnego – osoby odpowiedzialne za archiwum zakładowe i archiwizację dokumentacji

Program szkolenia

1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacja

 • Akty prawne polskiego prawa archiwalnego, regulacje prawne obowiązujące aktotwórcę i ochrona prawna dokumentacji
 • Pojęcia archiwalne
 • Zadania państwowej sieci archiwalnej i nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym

2. Organizacja pracy kancelaryjnej

 • Współczesne systemy kancelaryjne
 • Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna
 • Obieg dokumentacji w systemie tradycyjnym (papierowym) oraz w systemie EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją)
 • Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt

3. Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt

 • Zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Personel i lokal archiwum zakładowego
 • Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych
 • Ewidencja archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Archiwizacja dokumentacji aktowej, technicznej, osobowo-płacowej, elektronicznej
 • Archiwizacja dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych
 • Udostępnianie dokumentacji

4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

 • Podstawa prawna regulująca brakowanie (niszczenia) dokumentacji
 • Warunki i tryb uzyskiwania zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, w tym przygotowywanie wniosku na brakowanie oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej

5. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

 • Podstawa prawna regulująca przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego
 • Techniczne przygotowanie przekazywanych materiałów

Ćwiczenia
Zakładanie teczek aktowych i sporządzanie spisów spraw, opis teczki aktowej, korzystanie z jednolitego rzeczowego wykazu akt, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych oraz wykazu spisów, sporządzanie spisu dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia, sporządzanie spisu materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego.

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter