Skuteczne przeprowadzenie egzekucji

O szkoleniu

Wiedza

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z poszczególnymi etapami postępowania egzekucyjnego po przeprowadzeniu procesu sądowego. Teoria egzekucji, poparta przykładami z praktyki i orzecznictwa sądowego zostanie wyłożona metodą warsztatową. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają najnowsze zmiany kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Umiejętności

Umiejętność skutecznego przeprowadzenia windykacji i egzekucji z uwzględnieniem obowiązków pracodawcy w powyższym zakresie.

Adresaci

  • pracownicy urzędów administracji publicznej (w tym urzędów skarbowych i ZUS) w oddziałach egzekucji
  • pracownicy kancelarii prawnych, reprezentujących swoich klientów w sprawach windykacji należności
  • pracownicy wydziałów egzekucji banków, firm i przedsiębiorstw publicznych
  • pracownicy kadr i płac w zakresie, w jakim zobowiązani są do stosowania przepisów o dokonywaniu potrąceń ze świadczeń pracowniczych

Program szkolenia

I. Przebieg skutecznej egzekucji

1. Warunki wszczęcia postępowania egzekucyjnego (postępowanie przedsądowe, postępowanie nakazowe i upominawcze, uzyskanie klauzuli wykonalności)

2. Czynności wierzyciela w postępowaniu przed komornikiem (postępowanie z dłużnikiem przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji, uprawnienia wierzyciela przed komornikiem)

3. Skuteczne i prawidłowe złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji

4. Metody i techniki prowadzenia egzekucji należności pieniężnych

5. Środki egzekucyjne należności pieniężnych

6. Prawa wierzyciela i prawa dłużnika w egzekucji

7. Umorzenie i zakończenie egzekucji

8. Uprawnienia ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

II. Nowe obowiązki w zakresie ustalania majątku dłużnika

1. Nowy zakres art. 761 KPC – zwracanie się przez komornika do banków, spółdzielni, urzędów skarbowych i innych podmiotów o informacje. Ustawowe wykluczenie tych czynności jako poszukiwanie majątku

2. Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC) – obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC, w oparciu o dane z innych postępowań oraz wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801(1) KPC

3. Odpłatne poszukiwanie majątku – koszty i przesłanki

4. Definicja poszukiwania majątku

III. Koszty egzekucyjne wierzyciela – wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego

1. Zakres wydatków

2. Zaliczka na wydatki

3. Rozliczanie wydatków

4. Zasady ściągania kosztów w trakcie egzekucji i orzekania o kosztach wierzyciela w trakcie postępowania, po zakończeniu postępowania

IV. Nowy system opłat egzekucyjnych

1. Opłata jako należność Skarbu Państwa i skutki przyjęcia takiego rozwiązania prawnego

2. Rodzaje opłat

3. Opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku

4. Opłaty przy skutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru)

5. Opłaty przy bezskutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru)

V. Transparentność czynności komornika

1. Utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu

2. Zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji – obligatoryjne informowanie o zakaz zajęć i ograniczeniach egzekucji (KPC oraz Prawo bankowe) oraz prawie złożenia wniosku o wyjawienie majątku

3. Zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela (nowa treść art. 763 KPC)

4. Rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa

5. Nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach

VI. Przedawnienie roszczeń w świetle nowelizacji przepisów

1. Nowa ustawa zmieniająca Kodeks cywilny w zakresie przedawnienia

  • zakres podmiotowy stosowania – kim jest konsument w rozumieniu ustawy
  • jak przedawniają się roszczenia, co do których nie skierowano dotąd sprawy do sądu
  • jak przedawniają się roszczenia, co do których istnieje już tytuł wykonawczy
  • jak przedawniają się odsetki od należności głównej

VII. Postępowanie zakładu pracy w sytuacji prowadzonej egzekucji komorniczej

1. Egzekucja a ochrona danych osobowych

2. Naliczanie wynagrodzenia po potrąceniu egzekucyjnym

3. Kwoty wolne od potrąceń

4. Potrącenia alimentacyjne

5. Uprawnienia dłużnika w sporze z zakładem pracy

6. Zbieg egzekucji

7. Informowanie komornika sądowego o zmianach w stosunku pracy zakładu z dłużnikiem

8. Postępowanie z pracownikiem, który dysponuje obciążeniem egzekucyjnym

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter