Środki trwałe w budżecie

Program szkolenia

1. Pojęcie środków trwałych i ich struktura. Klasyfikacja środków trwałych

2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi

 • środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową – zasady
 • ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać
 • wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji

3. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

 • wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia
 • ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa
 • wydatki inwestycyjne a wydatki rzeczowe oraz ich wpływ na ustalenie wartości początkowej środków trwałych
 • moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki
 • księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia

4. Zasady amortyzacji środków trwałych

 • obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych
 • metody amortyzacji środków trwałych
 • plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna
 • amortyzacja uproszczona

5. Inwentaryzacja majątku trwałego

 • instrukcja inwentaryzacyjna
 • weryfikacja
 • porównanie ewidencji księgowej z zasobami nieruchomości
 • spis z natury środków trwałych
 • zasady inwentaryzowania pozostałych środków trwałych objętych wyłącznie ewidencją ilościową
 • dokumentacja inwentaryzacji środków trwałych
 • czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji

6. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego

 • sprzedaż składników majątku
 • darowizna i nieodpłatne przekazanie składników majątku
 • likwidacja składników majątku
 • dokumentacja

7. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja

8. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter