Rachunkowość budżetowa 1

Program szkolenia

I. Rachunkowość budżetowa wprowadzenie

1. Aktualne podstawy prawne w zakresie zasad rachunkowości i gospodarki finansowej – ustawa wprowadzająca i ustawa o finansach publicznych

2. Nowe zasady organizacji i prowadzenia rachunkowości obowiązujące od 2011 r. dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i państwowych funduszy-celowych

  • Nowe zasady ewidencji przychodów, dochodów i kosztów
  • Ewidencja dochodów budżetowych
  • Nowe zasady ewidencji przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych

3. Budżet jednostek samorządu terytorialnego – podstawowe procedury uchwalania budżetów w świetle ustawy o finansowych publicznych

4. Obieg i kontrola dokumentów

5. Zakładowy plan kont – konta bilansowe, pozabilansowe, polityka rachunkowości. Zasady prowadzenia dodatkowej ewidencji wydatków strukturalnych oraz zaangażowania w świetle nowego planu kont

II. Kontrola zarządcza w sektorze publicznym w zakresie rachunkowości budżetowej

1. Prawne uwarunkowania warunkujące konieczność wprowadzenia kontroli zarządczej w JSFP wynikające ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych

2. Pojęcie i zakres stosowania kontroli wewnętrznej

  • Czy kontrola finansowa to kontrola zarządcza?
  • Standardy kontroli zarządczej wydane przez Ministra Finansów

3. Jak zbudować w oparciu o funkcjonujące w jednostkach procedury, zarządzenia polityki skuteczny system pod nazwą „kontrola zarządcza”

4. Odpowiedzialność w zakresie wprowadzenia kontroli zarządczej. Obowiązek czy konieczność

III. Aktualne podstawy prawne w zakresie zasad rachunkowości i gospodarki finansowej

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10. Ustawa o finansach publicznych i ustawa wprowadzająca

11. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

12. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

13. Ustawa o rachunkowości

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter