˱ ZFŚS 2022 – zmiany w przepisach

O szkoleniu

Wiedza

 • aktualizacja i poszerzenie wiedzy nt. ZFŚS

Umiejętności

 • prawidłowa interpretacja przepisów o ZFŚS oraz przepisów podatkowych na temat świadczeń socjalnych
 • umiejętność naliczania odpisów na ZFŚS
 • umiejętność tworzenia i zmiany regulaminów ZFŚS

Adresaci

 • pracodawcy
 • dyrektorzy personalni
 • członkowie komisji socjalnych
 • pracownicy działów kadr, księgowości i działów socjalnych
 • przedstawiciele związków zawodowych

Program szkolenia

1. Osoby uprawnione do pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich – na jakich zasadach korzystają z Funduszu
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu pracy
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy o pracę – stażu pracowniczego – wymiaru etatu w świetle orzecznictwa SN oraz interpretacji PIP i ZUS

2. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia odpisu w 2021 roku

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych
 • wysokość odpisów podstawowych w 2021 roku
 • ustawowe terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • o jakie dodatkowe środki pracodawca może w bieżącym roku zwiększyć środki na ZFŚS
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
  • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  • oprocentowanie pożyczki
  • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

4. Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • świadczenie urlopowe a przychód pracownika
 • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego
 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu

5. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • uzgadnianie treści regulaminu Funduszu z przedstawicielem pracowników
 • wybór i rola przedstawiciela załogi pracowników dla potrzeb tworzenia Funduszu oraz procedowaniu zmian do regulaminu Funduszu
 • zasady obowiązujące w 2021 dot. współpracy w sprawie działalności Funduszu ze związkami zawodowymi w świetle
 • znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 • oraz procedowaniu zmian do regulaminu Funduszu

6. Przykłady najczęściej występujących błędów w zakresie prowadzenia przez pracodawcę działalności socjalnej w świetle kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy i organów kontroli skarbowej

7. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych w 2019 przepisów ustawy o ZFŚS uwzględniających wymogi rozporządzenia unijnego RODO

 • prowadzenie działalności socjalnej w świetle unijnego rozporządzenia RODO – wymogi w zakresie ochrony danych osobowych
 • osób korzystający z pomocy finansowanej z Funduszu
 • uaktualnienie zapisów regulaminu w świetle RODO – konieczne zmiany
 • obowiązek informacyjny RODO w świetle najnowszych zmian ustawy o ZFŚS
 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej i rodzinnej osób uprawnionych
 • badanie sytuacji socjalnej na podstawie orzecznictwa sądów i interpretacji podatkowych
 • jakie dane osobowe można pozyskiwać, w jakim celu  i przez jaki okres wolno pracodawcy je przechowywać
 • zasady przetwarzania danych o stanie zdrowia – po ostatnich zmianach ustawy o ZFŚS
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny (np. dzieci, współmałżonka) na przetwarzanie ich danych w świetle najnowszych
 • przepisów i interpretacji PUODO
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko GIODO  w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione – w jakich zakresie jest aktualne
 • czy niezłożenie przez pracownika /emeryta dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być
 • podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej, w tym i zakres danych osobowych wymaganych przez pracodawcę dla potrzeb Funduszu

8. Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO

 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz doradczy pracodawcy, w tym jakich uprawnień pracodawcy nie wolno
 • przenosić na komisję socjalną
 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • wgląd do dokumentacji przez członków komisji a ochrona danych osobowych
 • upoważnienie dla członków komisji socjalnej – w zakresie przetwarzania jakich danych jest obowiązkowe?
 • skład komisji

9. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle przepisów rozporządzenia RODO i przepisów podatkowych obowiązujących w 2021 r.

 • paczki
 • bony towarowe
 • bilety i karnety
 • zapomogi tzw. zwykłe
 • tzw. wczasy pod gruszą
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do zorganizowanego przez uprawniony podmiot wypoczynku  dla dziecka w wieku do lat 18 oraz dziecka które w trakcie wczasów, obozu, kolonii, zimowiska itp. ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS
 • rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014
 • finansowanie z Funduszu udziału w imprezie sportowej
 • zapomogi losowe oraz pomoc związana z długotrwałą chorobą oraz śmiercią osoby uprawnionej do pomocy z Funduszu
 • inne świadczenia finansowane z Funduszu

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter