Prawo pracy w sytuacjach wyjątkowych – wybrane zagadnienia

O szkoleniu

Wiedza

usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy nt.

 • praw i obowiązków pracodawców i pracowników
 • przygotowywanie umów
 • czasu pracy
 • urlopów
 • świadectw pracy

Umiejętności

 • prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę z prawa pracy
 • osoby pracujące w działach kadrowych

Program szkolenia

1. Przepisy prawa pracy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

 • rodzaje źródeł prawa pracy
 • akty niezaliczane do źródeł prawa pracy
 • relacja pomiędzy powszechnymi a wewnątrzzakładowymi źródłami prawa pracy
 • postanowienia układów zbiorowych pracy, regulaminów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu
 • porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy

2. Wybór rodzaju umowy o pracę i konsekwencje dokonanego wyboru dla pracodawcy i pracownika

 • konsekwencje zawierania umów przedwstępnych, zasady wypowiadania umów przedwstępnych
 • zmiana rodzaju umowy w trakcie zatrudnienia
 • szczególne uregulowania dotyczące umowy na czas określony
 • umowa na zastępstwo – warunki jakie powinny być spełnione aby można było zawrzeć tą umowę
 • umowa na czas nieokreślony – o czy należy pamiętać zawierając taką umowę

3. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika

 • zakres danych jakie może żądać pracodawca od kandydata na pracownika i pracownika
 • przetwarzanie danych osobowych pracowników w czasie epidemii – podstawa prawna przetwarzania danych w związku z epidemią w razie kontroli z UODO
 • termin zawarcia umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy
 • forma i treść umowy o pracę, dodatkowe informacje w treści umowy o pracę
 • obowiązkowa informacja o warunkach zatrudnienia
 • prowadzeniem obowiązkowych szkoleń bhp i kierowanie pracowników na badania lekarskie

4. Praca zdalna i telepraca – podobieństwa, różnice, zasady jakie należy stosować

5. Zmiana warunków zatrudnienia – sposób wprowadzenia mniej korzystnych warunków zatrudnienia dla pracowników

 • wybór sposobu – porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające ogólne przesłanki prawidłowości wypowiedzenia zmieniającego
 • przyczyny uzasadniające zmianę warunków pracy
 • zmiana warunków zatrudnienia pracowników będących w okresie ochronnym
 • zmiana warunków wynagradzania określonych w regulaminie wynagrodzeń a konieczność zastosowania wypowiedzenia warunków zatrudnienia
 • przypadki, w których nie ma potrzeby zmiany warunków zatrudnienia

6. Ustanie stosunku pracy – analiza przypadków

 • wybór sposobu rozwiązania stosunku pracy
 • zmiana sposobu rozwiązania stosunku pracy
 • okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę,
 • obliczanie stażu dla celu ustalenia okresu wypowiedzenia – zasady liczenia terminów
 • dopuszczalne przyczyny wypowiedzenia – analiza aktualnego orzecznictwa
 • szczególna ochrona stosunku pracy określonych grup pracowników a możliwość rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę
 • pracodawcy zobowiązani do stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – powód, termin, czynności pracodawcy poprzedzające rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia

7. Świadectwo pracy – zasady jakie należy stosować przy wypełnianiu świadectwa pracy – analiza przypadków

8. Zarządzanie czasem pracy przez pracodawcę

 • podstawowe reguły wynikające z przepisów
 • zmiana okresu rozliczeniowego i konsekwencje wprowadzonych zmian
 • zmiana wymiaru czasu pracy
 • skrócenie pracownikowi odpoczynku dobowego i tygodniowego – warunki
 • doba pracownicza, tydzień pracy a planowanie czasu pracy
 • wprowadzenie ruchomego czasu pracy
 • zmiana systemu czasu pracy
 • zadaniowy system czasu pracy – zasady wprowadzania i rozliczania
 • zasady stosowane przy ustalaniu harmonogramu czasu pracy
 • przerwy w pracy a rozliczanie czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych

9. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy – wątpliwości i problemy, aktualne orzecznictwo

 • zasady nabywania prawa do urlopu – okresy poprzedniego zatrudnienia, urlop w pierwszym roku zatrudnienia
 • wymiar urlopu w razie zmiany etatu
 • udzielenie urlopu w wymiarze godzinowym
 • urlop proporcjonalny, wypływ nieobecności na wymiar urlopu
 • wyznaczenie terminu urlopu, planowanie, przesuwanie, odwołanie z urlopu, urlop w okresie wypowiedzenia, możliwość odmowy urlopu na żądanie
 • urlopy pracowników niepełnosprawnych – zasady nabywania
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • dni opieki nad dzieckiem; przerwy na karmienie; zwolnienia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych
 • urlop dla pracowników podnoszących kwalifikacje
 • urlop bezpłatny
 • przedawnienie prawa do urlopów

10. Zasady stosowane przy obliczaniu terminów w prawie pracy

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter