Naliczanie wynagrodzeń – praktyczne warsztaty

O szkoleniu

Wiedza

 • usystematyzowanie wiedzy związanej z wynagradzaniem pracowników oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę

Umiejętności

poprawne stosowanie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie naliczania oraz rozliczania wynagrodzeń

Adresaci

 • pracownicy działów kadrowo-płacowych i księgowości

Program szkolenia

I DZIEŃ

1. Minimalne wynagrodzenie i jego wpływ na inne składniki wynagrodzenia

 • ustalenie wysokości wynagrodzenia, które spełnia warunek wynagrodzenia minimalnego
 • przypadki, w których należy wynagrodzenie wyrównać do wynagrodzenia minimalnego
 • kiedy wynagrodzenie należy ustalić w innej wysokości a kiedy zastosować wyrównanie do stawki minimalnej

2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – rozwiązywanie przykładów praktycznych

 • zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności z różnych przyczyn
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca przy wynagrodzeniu składającego się ze składników stałych i zmiennych
 • jak rozumieć zwrot „ilość godzin przypadających do przepracowania w miesiącu”
 • praca 31 dnia miesiąca
 • choroba przypadająca w dni robocze
 • choroba w miesiącu, w którym pracownik przepracował wszystkie godziny przypadające do przepracowania
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika, którego obowiązuje nierównomierny rozkład czasu pracy

3. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop – problemy i wątpliwości

 • podstawa wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop – podobieństwa i różnice
 • przestój i inne nieobecności a podstawa wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop
 • wątpliwości dotyczące składników wyłączonych z podstawy urlopowej
 • równoważny system czasu pracy a składniki zmienne w podstawie ekwiwalentu za urlop
 • składniki wynagrodzenia wypłacane w nieregularnie
 • ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop w przypadku zmiany zasad wynagradzania, w tym zmiany zasad wynagradzania z datą wsteczną
 • ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop w przypadku zmiany wymiaru etatu
 • ponowne zatrudnienie a podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop

4. Wpływ zasad i warunków wypłaty składników wynagrodzenia ustalonych w przepisach wewnątrzzakładowych na wynagrodzenie, podstawę świadczeń chorobowych , podstawę wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop

 • przykłady praktyczne postanowień zawartych w regulaminie i ich wpływ na inne składniki wynagrodzenia i świadczenia przysługujące pracownikowi
 • premia uznaniowa, nagroda w podstawie zasiłku
 • kiedy premia jako składnik wynagrodzenia uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop

5. Zmiany zasad wynagradzania, zmiana wymiaru etatu i ich wpływ na inne składniki wynagrodzenia

 • procedura wprowadzenia zmian – etapy
 • możliwość zawieszenia stosowania przepisów wewnątrzzakładowych – procedura, terminy

6. Zasady jakie należy stosować w przypadku ustalania wysokości wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy

 • zastosowanie procedury zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy i obliczenie wynagrodzenia za ten okres
 • procedura wprowadzenia przestoju i obliczanie wysokości wynagrodzenia za ten okres
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, dni/godziny opieki nad dzieckiem

7. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – rozliczanie czasu pracy

 • normalne wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe – gdy wynagrodzenie pracownika jest wieloskładnikowe
 • rozliczenie godzin nadliczbowych powodujących przekroczenie normy dobowej i tygodniowej
 • godziny nadliczbowe a praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
 • rozliczanie wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego w zmian za godziny nadliczbowe
 • zmiana wysokości lub zasad wynagradzania i jej wpływ na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • koszty ponoszone przez pracodawcę a sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych – decyzje podejmowane samodzielnie przez pracodawcę
 • terminy wypłat wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święta

8. Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzenia za stosunku pracy:

 • konsekwencje ustalenia w umowie o pracę wynagrodzenia w wysokości „ netto”
 • wynagrodzenie od brutto do netto
 • elementy listy płac
 • składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS i FGŚP – podstawa wymiaru, zwolnienia, ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • składka zdrowotna obniżona do wysokości podatku – gdy wynagrodzenie wypłacane jest w kilku terminach,
 • ryczałtowe koszty uzyskania przychodów a przychody z kilku stosunków pracy, 50% koszty uzyskania przychodów
 • kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek, a wspólne rozliczenie z małżonkiem
 • kilka wypłat w miesiącu pracy a koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek
 • obliczenie zaliczki na podatek
 • przekroczenie pierwszego progu podatkowego w trakcie roku kalendarzowego;
 • zwolnienie z podatku osób do ukończenia 26 roku życia – limity zwolnienia; do jakich przychodów jest stosowane; rozliczenie składki zdrowotnej; ustalenie terminu utraty prawa do korzystania ze zwolnienia; zwolnienie a inne świadczenia ze stosunku pracy; zwolnienie a wpłaty na PPK, zwolnienie, a kwota wolna od potrąceń;
 • koniec roku – obowiązki płatnika składek i podatku

9. Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń – analiza szczególnych przypadków

 • kolejność potrąceń
 • dokonywanie potrąceń przy kilku składnikach wynagrodzenia
 • potrącenia w przypadku kilku wypłat w miesiącu
 • kwota wolna od potrąceń – w pełnym i niepełnym wymiarze etatu; w przypadku stosowania zwolnienia z podatku, przy wpłatach na PPK, w przypadku gdy z pracownikiem zawarto dodatkowo umowę zlecenia
 • potrącenia w przypadku zbiegu potrąceń
 • świadczenia nieodpłatne a dokonywanie potrąceń
 • potrącenia z zasiłków
 • potrącenia z umowy zlecenia
 • kwoty wolne od potrąceń
 • potrącenia dobrowolne – zasady dokonywania potraceń, wymagana procedura

II DZIEŃ

10. Zasady stosowane przy obliczaniu odpraw, odszkodowań przysługujących ze stosunku pracy, kar pieniężnych – rozwiązywanie przykładów praktycznych

11. Zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego przysługujących w razie choroby i macierzyństwa

 • ustalenie prawa do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego
 • choroba pracownika na przełomie roku
 • podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku, zatrudnienia krótszego niż okres 12 miesięcy
 • choroba w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia
 • ustalenie wynagrodzenia chorobowego/zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy
 • zasady jakie należy stosować w przypadku uzupełniania wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru
  • uzupełnianie stałych składników wynagrodzenia
  • uzupełnianie zmiennych składników wynagrodzenia
  • uzupełnianie wynagrodzenia w przypadku zmiany wymiaru etatu
  • uzupełnianie składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
  • uzupełnianie wynagrodzenia w przypadku choroby w pierwszym miesiącu zatrudnienia
  • uzupełnianie składników wynagrodzenia w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  • podstawa zasiłku gdy pracownik nie uzyskał wynagrodzenia zmiennego
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia – analiza przypadków
  • zapisy w regulaminie wynagrodzeń a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku
  • kiedy składnik wynagrodzenia jest zmniejszany proporcjonalnie
  • składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie zasiłku
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej
 • wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę zasiłku
  • choroba w miesiącu, w który zmieniono wymiar etatu
  • zmiana wymiaru etatu w miesiącach, z których wypłacone wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie zasiłku
  • zmiana etatu w trakcie pobierania zasiłku
  • zmiana etatu a składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia, zmiany zasad wynagradzania na podstawę wymiaru zasiłku
 • podstawa wymiaru w przypadku przerwy w pobieraniu zasiłków
 • najniższa podstawa wymiaru zasiłków
 • płatnik zasiłku
 • zasiłek netto – warsztaty praktyczne
 • podstawa wymiaru zasiłku pracowników delegowanych
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

12. Rozliczanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście – umowa zlecenia, umowa o dzieło

 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez zleceniobiorców – zbieg tytułów do ubezpieczeń
 • zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od przychodów uzyskiwanych przez zleceniobiorców
 • koszty uzyskania przychodów (20%, 50%)
 • zasady stosowane przy obliczaniu podatku, podatek ryczałtowy
 • rozliczenie umów cywilnoprawnych na przykładach
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku niezdolnością do pracy zleceniobiorców – ustalenie prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego.

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter